Giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Công nghệ (tên tiếng Anh: VNU University of Engineering and Technology hay VNU-UET) là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập vào năm 1995[1], địa chỉ tại 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội khu vực Cầu Giấy với các trường thành viên như Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Khoa Luật.

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

TẦM NHÌN 2030

Trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệhàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo, Tiên phong,Chất lượng cao.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

– Khẩu hiệu hành động tiếng Việt: “Sáng tạo, Tiên phong, Chất lượng cao”.
– Khẩu hiệu hành động tiếng Anh: “Creativity Thinking for the Future”.
QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Phát triển phù hợp với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ của đất nước, Chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Trở thành một trung tâm quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trên các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến của cá nhân và khu vực.

3. Nghiên cứu và phát triển các công nghệ cao, công nghệ liên ngành, các sản phẩm ứng dụng dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ tiên tiến của thế giới

4. Hướng đến phát triển giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học vị nhân sinh, là nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao và tri thức khoa học công nghệ quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

Trở thành trường đại học nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và ứng dụng công nghệ hàng đầu của Việt Nam, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến của Châu Á, trong đó có một số lĩnh vực, ngành và chuyên ngành đạt chuẩn mực trình độ quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội tri thức của đất nước

– Phấn đấu đạt các chuẩn mực chất lượng đào tạo tương đương các trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế.

– Triển khai các hoạt động đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học, đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội nhằm cung cấp nguồn lực chất lượng cao.

– Phát triển quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, cân đối theo tiêu chí của đại học nghiên cứu phát triển.
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước

– Phát triển nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ nền trên cơ sở khoa học cơ bản và định hướng công nghệ xanh; phát triển và ứng dụng công nghệ tích hợp liên ngành; tiến tới phát triển một số sản phẩm công nghệ quốc gia.

– Hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh có trường phái và vị thế khoa học cao, hội nhập khu vực và quốc tế.

– Hợp tác hiệu quả, bền vững trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

Phát triển môi trường đại học chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại

– Tạo lập được môi trường giáo dục đại học chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại là một thể thống nhất hữu cơ của tất cả các mặt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và dịch vụ.

– Xây dựng thành công đại học số hóa.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đào tạo

– Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chặt nội dung đào tạo với nhu cầu xã hội, đảm bảo khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

– Phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường một cách linh hoạt, phù hợp với quy hoạch đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, chú trọng đào tạo tài năng, chất lượng cao.

– Đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo hướng xã hội hóa nhằm một mặt đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, mặt khác khai thác một cách hiệu quả tiềm năng phát triển của Trường (đào tạo liên kết quốc tế, đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo đặt hàng của nhà tuyển dụng…).

2. Khoa học và công nghệ

– Quy hoạch hệ thống các phòng thí nghiệm và đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm.

– Tập trung phát triển một số sản phẩm khoa học có tầm ảnh hưởng cao (sản phẩm quốc gia) nhằm khẳng định vị thế và tạo đà phát triển.

– Xúc tiến thành lập phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế nhằm gia tăng tiềm lực khoa học công nghệ và nhanh chóng tiếp cận trình độ quốc tế.

– Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ và phối hợp phát triển sản phẩm ứng dụng; thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ (phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích).

3. Tổ chức, đội ngũ và quản trị đại học

– Triển khai đồng bộ hệ thống quản trị đại học nhằm phát triển Trường Đại học Công nghệ theo mô hình đại học số hóa hiện đại.

– Phát triển đội ngũ cán bộ có trình độcao và chuyên nghiệp, phù hợp với quy mô đào tạo và nghiên cứu của Trường.

4. Hội nhập quốc tế

– Nâng cao mức độ quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược.

– Tăng cường kết nối với các hoạt động khoa học và công nghệ quốc tế, phát triển các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm phối hợp với nước ngoài nhằm gia tăng tiềm lực khoa học và công nghệ của Trường.

ĐÀO TẠO

Các đơn vị đào tạo gồm:

Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Điện tử Viễn thông
Khoa Vật lý KT và CN Nanô
Khoa Cơ học kỹ thụât và Tự động hoá
Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế

Các Đơn vị nghiên cứu & Triển khai:

Trung tâm Mạng và E-learning
PTN Mục tiêu các Hệ tích hợp thông minh
PTN Mục tiêu Công nghệ Micro – Nanô
Trung tâm Nghiên cứu Điện tử – Viễn thông
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Trung tâm Đào tạo liên kết, dịch vụ khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức

Phòng/ Ban chức năng:

Ban Thanh Tra
Phòng Tổ chức Cán bộ
Phòng Hành chính – Quản trị
Phòng Đào tạo
Phòng KHCN & HTPT
Phòng Kế hoạch Tài chính
Phòng Công tác sinh viên