Giới thiệu về Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) hay nhất

GIỚI THIỆU CHUNG

Tổ chức tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Văn khoa Hà Nội (thành lập theo sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 10/10/1945), tiếp đó là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (thành lập ngày 05.06.1956). Ngày 10/12/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 97/CP thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được thành lập trên cơ sở các khoa xã hội của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trong hơn sáu mươi năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được nhà nước Việt Nam coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản trình độ cao, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

SỨ MỆNH

Là một trường đại học trọng điểm, đầu ngành, có uy tín và truyền thống lâu đời, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Mục tiêu đến năm 2020

Xây dựng trường thành một đại học đứng đầu đất nước về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm với các đại học danh tiếng trong khu vực, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Định hướng phát triển

Tập trung xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế trên cơ sở quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học thuật và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học đẳng cấp cao ở khu vực và trên thế giới.

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

– Phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của đất nước và kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

– Phát huy mọi nguồn lực, dựa vào nội lực là chính, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực để tiếp tục nâng cao và mở rộng vị thế của trường ở trong nước và quốc tế.

– Phát triển toàn diện, vững chắc nhà trường trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời kết hợp lựa chọn một số ngành, chuyên ngành đầu tư xây dựng đạt trình độ khu vực và quốc tế.

QUY MÔ ĐẾN NĂM 2020

+ Quy mô đào tạo đại học: 20 ngành. Tổng số sinh viên các hệ: 11.500, trong đó:

– Đại học hệ chính quy: 7.500 .
– Đại học hệ không chính quy: 1.470.

+ Quy mô đào tạo sau đại học:

– 30 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
– 32 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
– Tổng số HVCH và NCS: 2.530 (đạt 22 % tổng SV qui đổi)